گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:ربات پپر (Pepper) می تواند بازی “توپ و فنجان” را یاد بگ - 02:20

گروه طراحی وب سایت:ربات پپر (Pepper) می تواند بازی “توپ و فنجان” را یاد بگ

مدت زمان فیلم : 02:20